WG1: Economy, Regulation and Taxation
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล
view 2358
This project arranged by Thailand Productivity Institute for upgrading the Industrial Standards of Rubber and Rubber Wood Products
 that raise the product standards and manufacturing to increase competitiveness in the world market,and develop the network of rubber
 and rubber wood product standards in Thailand.

You can download the final report as the link >> Download
WG1: Economy, Regulation and Taxation
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ป.2/2558
- ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.2557
- โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล
- ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยสินค้าฯที่ยังไม่ได้นำออกจากท่าเรือ
- Laws & Regulations
View all

Engine by MAKEWEBEASY