TATMA
Customs Valuation Seminar
view 348

การอบรมหัวข้อ

ราคาศุลกากรและการปรับราคา (Customs Valuation)

โดย
สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย

วันที่ 15 กันยายน 2560
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

 

หลักการและเหตุผล

ราคาศุลกากร ในกรณีของนำเข้า หมายถึง ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากร ปัจจุบันประเทศไทยใช้ราคาศุลกากรที่เรียกว่า "ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)" ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในการกำหนดราคาสินค้าขาเข้า ปกติการกำหนดราคาศุลกากรจะอยู่บนพื้นฐานของราคาซื้อขายของที่นำเข้า ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อจ่ายหรือพึงจ่ายจริงให้กับผู้ขายในต่างประเทศ หากสําแดงราคาศุลกากรไม่ถูกต้องย่อมส่งผลกระทบต่อการประเมินอากร ทำให้ต้องเสียอากรเพิ่มขึ้นรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ประกอบการนำเข้าส่งออก ตัวแทนออกของ มักมีโอกาสอย่างมากในการสำแดงราคาศุลกากรที่ผิดพลาดเนื่องมาจากความยากและความซับซ้อนในหลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร 
 
หัวข้อสัมมนา
  • ราคาแกตต์และราคาศุลกากร พร้อมตัวอย่าง
  • ราคาศุลกากรและกฎระเบียบที่ใช้ในการประเมินราคา พร้อมตัวอย่างจาก WCO, ACVG, USA, JAPAN, CANADA และ ประเทศไทย
  • การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีซื้อขาย (Transaction value)
  • ราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระและการปรับราคา
  • ค่าสิทธิ ค่านายหน้า รายได้จากการขายต่อ และ ASSIST
  • ค่าสิทธิหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาต: WCO TCCV
        - Commentary 25.1: การจ่ายค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้กับบุคคลที่สาม
        - Advisory Opinion 4.15: เจ้าของสิทธิบริหารจัดการการผลิตหรือการขายระหว่างผู้ผลิตและผู้นำเข้า
        - Advisory Opinion 4.16: ค่าสิทธิและ Withholding Tax ของสรรพากร
        - Advisory Opinion 4.17: Franchise agreement
        - Advisory Opinion 22.1:  การนำแบบเข้าในประเทศโดยไม่มีการนำเข้าสินค้า

·  การคำนวณค่าสิทธิ

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการนำเข้า-ส่งออก ผู้ที่ต้องดำเนินพิธีการกับกรมศุลกากร และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

นางสาวอุไร เชิงชาญกิจ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร กรมศุลกากร

วัน-เวลา-สถานที่

วันพุธที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.30-16.00 น. (ลงทะเบียน 09.00 น.)

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

         333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ, 10240
         โทรศัพท์ : +66 (0) 2 378 8000 โทรสาร : +66 (0) 2 378 8084

อัตราค่าสัมมนา
ท่านละ   2,500 บาท (+ VAT 175  บาท – หัก ณ ที่จ่าย 75 บาท)  จ่ายสุทธิ  2,6000  บาท
 (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

download รายละเอียดและแบบฟอร์มลงทะเบียน
TATMA
- Customs Valuation Seminar
- เกาะติดสถานการณ์แรงงานแนวโน้มปี 2560
View all

Engine by MAKEWEBEASY