Previous
  • The New Customs Act

  • Seminar

    เกาะติดสถานการณ์แรงงานแนวโน้มปี 2560 ในยุคสถานการณ์แรงงาน 4.0 และการสอบสวน ลงโทษทางวินัย ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

  • Customs Post Clearance Audit Training

  • Training

    Measurement Uncertainty Training โดย ดร.พจมาน ท่าจีน

  • สมาคมขอแสดงความขอบคุณ คุณสุวิทย์ สุมาลา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อสถานการแรงงานและนโยบายการพัฒนาแรงงานยุค 4.0 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

Next